ทางหนีไฟ
WS-01 

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังรถยก

ทางหนีไฟ
WS-02 

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังวัตถุระเบิด

ทางหนีไฟ
WS-03 

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังวัสดุตกจากด้านบน

ทางหนีไฟ
WS-04

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังสะดุด

ทางหนีไฟ
WS-05

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังพื้นลื่น

ทางหนีไฟ
WS-06

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังสารกัมมันตภาพรังสี

ทางหนีไฟ
WS-07

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังสารเคมีอันตราย

ทางหนีไฟ
WS-08

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายระวังวัสดุไวไฟ

ทางหนีไฟ
WS-09

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายระวังไฟฟ้าแรงสูง

ทางหนีไฟ
WS-10

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง

ทางหนีไฟ
WS-11

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังสารกัดกร่อน

ทางหนีไฟ
WS-12

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังอันตราย

ทางหนีไฟ
WS-13

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังอันตรายจากเครื่องจักร

ทางหนีไฟ
WS-14

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังพื้นผิววัสดุร้อน

ทางหนีไฟ
WS-15

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังอันตรายจากสารแอมโมเนีย

ทางหนีไฟ
WS-16

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายระวังมีการยกวัสดุด้านบน

ทางหนีไฟ
WS-17

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายระวังอันตรายจาก  ไฟฟ้าช๊อต

ทางหนีไฟ
WS-18

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังศีรษะ

ทางหนีไฟ
WS-19

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายระวังสารไวไฟ

ทางหนีไฟ
WS-20

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังอันตรายจากกรดเคมี

ทางหนีไฟ
WS-21

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายระวังก๊าซไวไฟ

ทางหนีไฟ
WS-22

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายระวังบันไดลาดชัน

ทางหนีไฟ
WS-23

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังอันตรายจากคลื่นเสียง

ทางหนีไฟ
WS-24

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

ป้ายระวังอันตรายแนวสายไฟใต้ดิน

ทางหนีไฟ
WS-25

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

ทางหนีไฟ
WS-26

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังพื้นต่างระดับ

ทางหนีไฟ
WS-27

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ป้ายระวังอันตรายจากเสียงดัง

ทางหนีไฟ
WS-28

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

CCTV 

ทางหนีไฟ
WS-29

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ระวังนั่งร้านมีสภาพบกพร่อง

ทางหนีไฟ
WS-30

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 ระวังพื้นผิวร้อน

ทางหนีไฟ
WS-31

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm

 สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางหนีไฟ
WS32

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

ป้ายที่เก็บสารไวไฟ

ทางหนีไฟ
WS33

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

ป้ายพื้นที่อับอากาศ ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

ทางหนีไฟ
WS34

ขนาด 30X45 cm

ขนาด 20X30 cm 

ป้ายพื้นที่อับอากาศ ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

ทางหนีไฟ
WS35

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

พื้นที่อับอากาศ อันตรายถึงชีวิต 

ทางหนีไฟ
WS36

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

ป้ายระวังเครื่องจักร หนีบมือ 

ทางหนีไฟ
WS37

ขนาด 30X45 cm 

ขนาด 20X30 cm 

ปิดเครื่องจักรก่อนทำความสะอาด 

ทางหนีไฟ
WT-01

ขนาด 30x110cm 

ป้าย อันตรายไฟฟ้าแรงสูง 

ทางหนีไฟ
WT-02

ขนาด 18X28 cm 

ป้าย อันตรายไฟฟ้าแรงสูง 

ทางหนีไฟ
WT-03

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังพื้นต่างระดับ

ทางหนีไฟ
WT-04

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังพื้นต่างระดับ

ทางหนีไฟ
WT-05

ขนาด 6.5X30 cm 

CCTV กล้องวงจรปิด

 

 

 

ทางหนีไฟ
WS1540-01

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังรถยก

ทางหนีไฟ
WS1540-02

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังวัตถุระเบิด

ทางหนีไฟ
WS1540-03

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังสะดุด

ทางหนีไฟ
WS1540-04

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังพื้นลื่น

ทางหนีไฟ
WS1540-05

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังวัสดุไวไฟ

ทางหนีไฟ
WS1540-06

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังไฟฟ้าแรงสูง 

ทางหนีไฟ
WS1540-07

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังสารกัดกร่อน

ทางหนีไฟ
WS1540-08

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังอันตราย

ทางหนีไฟ
WS1540-09

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังอันจรายจากเครื่องจักร

ทางหนีไฟ
WS1540-10

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังสารเคมีอันตราย

ทางหนีไฟ
WS1540-10

ขนาด 15X40 cm 

ป้าย ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง