ทางหนีไฟ
FDA-01 

ขนาด 20X70 cm

 สถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์

ทางหนีไฟ
FDA-02

ขนาด 20X70 cm

 สถานที่จำหน่ายเครื่องมือแพทย์

ทางหนีไฟ
FDA-03

ขนาด 20X70 cm

 สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์

ทางหนีไฟ
FDA-04

ขนาด 20X70 cm

 สถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์

ทางหนีไฟ
FDA-05

ขนาด 20X70 cm

 สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง

ทางหนีไฟ
FDA-06

ขนาด 20X70 cm

 สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง

ทางหนีไฟ
FDA-07

ขนาด 20X70 cm

สถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

ทางหนีไฟ
FDA-07-1

ขนาด 20X100cm

 สถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

ทางหนีไฟ
FDA-08

ขนาด 20X70cm

 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน

ทางหนีไฟ
FDA-09

ขนาด 20X70cm

 สถานที่เก็บอาหาร

ทางหนีไฟ
FDA-10

ขนาด 20X70cm

 สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน

ทางหนีไฟ
FDA-11

ขนาด 20X70cm

 สถานที่เก็บยุทธภัณฑ์

ทางหนีไฟ
HZ-01

ขนาด 35X120cm

 สถานที่เก็บวัตถุอันตราย

ทางหนีไฟ
HZ-02

ขนาด 20X70cm

 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า

ทางหนีไฟ
HZ-03

ขนาด 30X80cm

 สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย

ทางหนีไฟ
HZ-04

ขนาด 20X70cm

 FIRE PUMP ROOM

ทางหนีไฟ
NR-01

ขนาด 12X50cm

CONTROL ROOM

ทางหนีไฟ
NR-02

ขนาด 12X50cm

BOILER ROOM

ทางหนีไฟ
NR-03

ขนาด 12X50cm

 FOLKLIFT ROOM

ทางหนีไฟ
NR-04

ขนาด 12X50cm

STAFF ROOM

ทางหนีไฟ
NR-05

ขนาด 12X50cm

GAS LPG ROOM 

ทางหนีไฟ
NR-06

ขนาด 12X50cm

 ห้อง วัสดุ อุปกรณ์

ทางหนีไฟ
NR-07

ขนาด 12X50cm

 STAFF ROOM

ทางหนีไฟ
NR-08

ขนาด 12X30cm

 OFFICE