ทางหนีไฟ
TAG01

ขนาด 8x16 cm 

ห้ามปิด

ทางหนีไฟ
TAG02

ขนาด 8x16 cm 

กำลังซ่อมแซม 

ทางหนีไฟ
TAG03

ขนาด 8x16 cm 

อุปกรณ์ชำรุด ห้ามใช้งาน

ทางหนีไฟ
TAG04

ขนาด 8x16 cm 

ห้ามแตะต้องเครื่องควบคุม

ทางหนีไฟ
TAG05

ขนาด 8x16 cm 

ห้ามเคลื่อนย้าย

ทางหนีไฟ
TAG06

ขนาด 8x16 cm 

สถานที่อับอากาศ

ทางหนีไฟ
TAG07

ขนาด 8x16 cm 

ห้ามปิดวาล์ว

ทางหนีไฟ
TAG08

ขนาด 8x16 cm 

ห้ามเปิดวาล์ว

ทางหนีไฟ
TAG09

ขนาด 8x16 cm 

ห้ามเปิดมีคนปฏิบัติงานอยู่ที่เครื่องจักร

ทางหนีไฟ
TAG10

ขนาด 8x16 cm 

ห้ามเดินเครื่อง

ทางหนีไฟ
TAG11

ขนาด 8x16 cm 

กำลังซ่อมแซมเครื่องจักร 

ทางหนีไฟ
TAG12

ขนาด 8x16 cm 

ห้ามเปิด มีคนปฏิบัติงานที่เครื่องจักร

ทางหนีไฟ
TAG13

ขนาด 8x16 cm 

ไฟฟ้าแรงสูง

ทางหนีไฟ
TAG14  

ขนาด 8x16 cm 

ตรวจเครื่องดับเพลิง

ทางหนีไฟ
TAG15 (ด้านหลัง)

ขนาด 8x16 cm 

ห้ามเดินเครื่อง

ทางหนีไฟ
TAG15 (ด้านหลัง)

ขนาด 8x16 cm 

ห้ามเดินเครื่อง

ทางหนีไฟ
TAG16

ขนาด 8x13.5 cm 

ตรวจถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
TAG17

ขนาด 5.6x12.5 cm 

ตรวจถังดับเพลิง

ทางหนีไฟ
TAG18

ขนาด 8x15 cm 

ติดถังก๊าซ สามารถฉีกได้ตามรอยประ