ทางหนีไฟ
HS01 

ขนาด 30X30 cm

วัตุระเบิด

ทางหนีไฟ
HS02

ขนาด 30X30 cm

ก๊าซไวไฟ

ทางหนีไฟ
HS03 

ขนาด 30X30 cm

ก๊าซความดัน

ทางหนีไฟ
HS04 

ขนาด 30X30 cm

ก๊าซพิษ

ทางหนีไฟ
HS05 

ขนาด 30X30 cm

ของเหลวไวไฟ

ทางหนีไฟ
HS06

ขนาด 30X30 cm

ของแข็งไวไฟ

ทางหนีไฟ
HS07 

ขนาด 30X30 cm

สารติดไฟได้เอง

ทางหนีไฟ
HS08 

ขนาด 30X30 cm

สารติดไฟอันตรายเมื่อเปียก

ทางหนีไฟ
HS09

ขนาด 30X30 cm

สารออกซิไดส์

ทางหนีไฟ
HS10 

ขนาด 30X30 cm

สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์

ทางหนีไฟ
HS11 

ขนาด 30X30 cm

สารพิษ

ทางหนีไฟ
HS12 

ขนาด 30X30 cm

สารติดเชื้อ

ทางหนีไฟ
HS13 

ขนาด 30X30 cm

วัตถุกัมมันตรังสี

ทางหนีไฟ
HS14 

ขนาด 30X30 cm

สารกัดกร่อน

ทางหนีไฟ
HS15 

ขนาด 30X30 cm

สารอันตรายอื่น

 
ทางหนีไฟ
NFPA01

ขนาด 45X50cm

ป้าย ความอันตรายของสารเคมี

ทางหนีไฟ
NFPA02

ขนาด 30X30 cm

ป้าย ความอันตรายของสารเคมี

ทางหนีไฟ
NFPA03

ขนาด 40X45 cm

ป้าย ความอันตรายของสารเคมี

ทางหนีไฟ
NFPA04

ขนาด 40X45 cm

ป้าย ความอันตรายของสารเคมี

ทางหนีไฟ
CH01 

ขนาด 30X60 cm

ป้ายก๊าซไวไฟ

ทางหนีไฟ
CH02

ขนาด 15X40 cm

ป้าย วัตถุอันตราย

ทางหนีไฟ
CH03

ขนาด 30X40 cm

UN NUMBER

ทางหนีไฟ
CH04

ขนาด 40X100 cm

สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย

ทางหนีไฟ
CH05

ขนาด 40X100 cm

สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย

ทางหนีไฟ
CH06

ขนาด 40X60 cm

ข้อปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว

ทางหนีไฟ
CH07

ขนาด 60X80 cm

ข้อปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว

ทางหนีไฟ
CH08

ขนาด 60X80 cm

อันตราย ก๊าซไวไฟ

ทางหนีไฟ
CH09

ขนาด 60X80 cm

ข้อกำหนด ความปลอดภัย ก๊าซไวไฟ